طنز چریکو

نکته های چرکو ۲7

" نه "

 خوانندگان جان سلام 

 

بیشهر آباد دلش واسه وطن می سوزه ، انجمن دلش برا وطن سوخت ، چریکو هم دلش سی وطن تش گرفت ، روزی روزگاری تصمیم گرفتیم ، ســید بزرگمهر رو با ارسال یه کارت دعوت ، دعـــوتش کنیم بیاد برامون دف بزنه  ،  نشـــستیم دور هم ، اون می زد و ما زار زار گریه می کردیم ، شــــروه می خوندیم ، مشـــاعره می نمودیم و در جواب یکدیگر فقط می گفتیم "نه" : 

 

         گره از کـــــار مـــا وا مــــی شود؟ نه!

                                  بلا تکـلیفی هم سخت می شود؟ نه!

         همــان روزی که موزه هسته ای  شد

                                  سؤالی بود کــه برقـی می شود؟ نه!

          دو تا توربین کـــه در موزه شـــده لنگ

                                 نهایت آن دو هـم خوب می شود؟ نه!

           دوا درمــــان او خیلـــی گــــران است

                                مریض مــــا مــــداوا می شــــود؟ نه!

           اگر میلــیون تو هـــم بر مـــا ببخشی

                                دو متری ارض بر مــــا می شود؟ نه!

           شب  جمعــــه  نثـــار  روح امـــــوات

                                دو تا بشقـــاب حلــوا می شود؟ نه!

           الـف جــون ، وعــده های جور واجور

                                برای بچـــه "قـا قـا" می شــود؟ نه!

          اگر بحران بـه اتمـامش رسیده است

                                بخـــــــار آب بـــــالا می شـــود؟ نه!

          چو سمی در هوا پخش و پلا هست

                                بگو ، کــور و کچل هم می شود؟ نه!

         به زودی روزگــــــــــار  بیشهــــــر آباد

                                سیاه چـون شام یلدا می شود؟ نه!

         چریکــو را زدند این دو "رضا" ســـخت

                              که روح خسته اش شاد می شود؟ نه!