طنز چریکو

نکته های چرکو ۶

خوانندگان جان سلام  

 

همه بزرگمردان و بسیاری از سلاله بزرگمردان بلاد کبیر هلیله خرگوش های بومی بلاد کبیر هلیله را به یاد دارند. زیستن و جست و خیز آنها با زندگانی کشاورزی مردمان بلاد کبیر هلیله در هم آمیخته بود. اما در کنون زمان ، نه نشانی از آنهاست و نه وجودی !!!

 

سوال: چرا نشانی از خرگوش ها در بلاد کبیر هلیله نیست؟

 

دلیل اصلی: تغییر فرهنگ کار و زیستن مردمان این بلاد ، محل زندگی آنها را دستخوش دگرگونی کرد که نهایت موجب انقراض آنها شد.

 

دلیل تاریخی: هیچ دلیل تاریخی مبنی بر انقراض نسل خرگوش وجود ندارد.

 

دلیل سیاسی: کوچ آنان یک اقدام کاملا شخصی بوده است ، محلی بهتر از بلاد کبیر هلیله را برای زیستن پیدا نمودند و عزم سفر کردند. اما خرگوش ها هر جا که باشند می‌توانند بجهند و به طرز شگرفی زاد و ولد کنند.

 

دلیل ادبی: خرگوشها در طول قرن‌ها در ادب فارسی ، هویچ اعلا خورده‌اند پس دلیلی ندارد در بلاد کبیر هلیله بمانند و هویچ نا مرغوب بخورند تا فعالیت‌های ادبی خود را زیر سوال ببرند.

 

دلیل علمی: دانشمندان اعتقاد دارند که وقتی تغییرات محل زندگی ، خرگوش ها را از بلاد کبیر هلیله فراری داده است یعنی اوضاع خیلی بد است و این نشان می‌دهد که آدم‌ها عجب موجودات پوست کلفتی هستند.

 

دلیل اقتصادی: گویا این حرکت یک دلیل اقتصادی هم داشته است و آن این که چون معیشت مردمان بلاد کبیر هلیله با کاشتن هویچ تآمین نمی شده است  از کاشتن هویچ صرف نظر کرده و خرگوش ها را مجبور به کوچ به مناطقی داری کشت هویچ کرده است.

 

دلیل فرافکنانه: همه دلایل بالا تنها برای ایجاد شبهه و از بین بردن زیستگاه و محل خرامیدن خرگوشها صورت گرفته و کوچ خرگوش ها کذب محض می‌باشد.

 

نتیجه گیری چرکو :  

 می توان با همت هم محل زیست خرگوشهای بومی بلاد کبیر هلیله را از "برم" تا "دره میخور" پیدا کرد ،  چون خرگوش ها مثل آدمها نیاز به زیستن دارند .