طنز چریکو

طنز بزرگان ۲

خوانندگان جان سلام

دوباره آمدم تا پندی به خود و پندی به خوش دهم ! 

گویند غافلی از بلاد کبیر هلیله خانه رعیتی خراب کرد تا خانه دل خود آباد کند بیخبر از قول بزرگان که گفته اند : 

هر که خلق خدای عزوجل را بیازارد ،تا دل خلقی بدست آرد ، خدای تعالی همان خلق را بر وی گمارد تا دمار از روزگارش بر آرد.

نتیجه گیری چرکو :   

اگر در بلاد کبیر هلیله صفیرانی! بجای چه چه بلبل ، صدای عر عر خر ندا کردند ، دمار از روزگارش در نیارید ، بخندید و بگوئید : 

مسکین خر اگر چه بی تمیز است

                                         چون بار همــــی بــــرد عزیز است

گـــــــاوان و خــــــــــران بار بــردار

                                        بـــــــــــه  ز  آدمیـــــــــان مردم آزار