طنز چریکو

طنز بزرگان

خوانندگان جان سلام 

چرکو در " طنز بزرگان " حکایاتی طنز از بزرگان ایران زمین قرار میدهد. 

 

 

مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد ،

درویش را مجال انتقام نبود آن سنگ را با خود نگاه همی داشت ،

تا وقتی که حاکم بر آن خشم گرفت و در چاهش کرد.

درویش در آمد و آن سنگ بر سرش کوفت!

گفتا توکیستی و این سنگ چرا زدی ؟

گفت من فلانم و این همان سنگ است که در فلان تاریخ بر سر من زدی!

گفت چندین مدت کجا بودی ؟

گفت از جاهت اندیشه می کردم ، اکنون که در چاهت دیدم ، فرصت غنیمت دانستم !

ناسزایی را که بینی بخت یار

                                             عاقلان تســـــــــلیم کردند اختیار

چون نداری ناخــــن درنده تیز

                                             با بدان ، آن به که کم گیری ستیز

باش تا دستش ببندد روزگار

                                            پس به کـــام دوستان مغزش بر آر 

 

 

بر گرفته از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی