طنز چریکو

خارج از شرح

  

خوانندگان جان سلام  

 

چرکو سالی سرشار از خوبی و خوشی    

توأم با پیشرفت برایتان آرزو می کند.