طنز چریکو

خارج از شرح

خوانندگان جان سلام 

  

خارج  از شرحی دارم برای شما که بگویم من هم هستم اما تا روزی دیگر!

 

پناه می برم بر خدا!  

.

 

اِخه مِخه اندن توی کار ، ای حاجی جون
                                  اِله پله اندن سی ولات ، ای حاجی جون
.
سِله سِله گردیده دوکل ، ای حاجی جون
                                   پله پله دومن شده دل ، ای حاجی جون
.
شِله شِله پام واوی چرا ، ای حاجی جون
                           سره سره نکبت سی مو بی ، ای حاجی جون
.
کله کله خرما سی تو بی ، ای حاجی جون  
                             هله بل تمباک سی مو بی ، ای حاجی جون
.
بده بده بستان سی چه بی ، ای حاجی جون
                             تره تِره بردن سی کی بی ، ای حاجی جون
.
چله چله گرما سی چشن ، ای حاجی جون
                               اگه مِگه گفتم ، نگرفتی   ،  حاجی جون
.
هِله هِله کردن نزه تو ، ای حاجی جون
                                   بله بله گفتن تو نگو ، ای حاجی جون 

  

.

اعوذ بالله من الاشرا و الاعداء فی هذه البلاد الکبیر و الی القاء فی یوم الاخر