طنز چریکو

طنز بزرگان ۶

خوانندگان جان سلام 

 

قطعه شعری زیبا از استاد ابوالقاسم حالت ملقب به ابوالعینک   طنز پرداز و سراینده اولین سرود ملی بعد از انقلاب :

 

بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهید

           نه به من برسر گور و کفن آزار دهید

نه پی گورکن و قاری و غسال روید

نه پی سنگ لحد پول به حجار دهید

به که هر عضو مرا از پس مرگم به کسی

که بدان عضو بود حاجت بسیار دهید

این دو چشمان قوی را به فلان چشم چران

که دگر خوب دو چشمش نکند کار دهید

وین زبان را که خداوند زبان بازی بود

به فلان هوچی رند از پی گفتار دهید

کله ام را که همه عمر پر از گچ بوده است

راست تحویل علی اصغر گچکار دهید

وین دل سنگ مرا هم که بود سنگ سیاه

بـــه فلان سنـگــتراش تـه بازار دهید

کلیه ام را به فلان رند عرق خوار که شد

از عرق کلـــیه او پاک لت و پار دهید

ریه ام را به جوانی که ز دود و دم بنز

در جوانــــــی ریه او شده بیمار دهید

جگرم را به فلان بی جگر بی غیرت

کمـــرم را به فلان مردک زن باز دهید

چانه ام را به فلان زن که پی وراجی ست

معده ام را به فلان مرد شکمخوار دهید

گر سر سفره خورَد فاطمه بی دندان غم

به که، دندان مرا نیز به آن یار دهید