طنز چریکو

نکته های چرکو ۱۲

                                ورزش 

  

خوانندگان جان سلام 

 

امروز سوسکی نوظهور در بلاد کبیر هلیله ما را دوباره به یاد  بیمارمان " فیکفیکو" انداخت . بیایید با هم دعا کنیم تا خداوند حیاتی دوباره به این بیمار دلشکسته ببخشاید و چرکو را از این بی سوژه ای در فضای کسل کننده مجازی بلاد کبیر هلیله نجات بخشاید. آمین

با خود گفتم ، به نظر می رسد ورزشکاران بلاد کبیر هلیله با ترفندی چون جایزه و ساندیس قرار است در غیاب فیکفیکو عرصه را بر امثال چرکوی بی پول فقیر، تنگ کنند و مخاطبین بی شمار او را از چنگال معرفتلوژی چرکو به درآرند. پس دست روی دست گذاشتن را شیوه راه خود ندانسته و شعری من درآوردی از ورزش قدیم الایام بلاد کبیر هلیله را به شرح زیر برای شما هویدا کردم: 

 

دور دوره تیمـــورن ، آی دور دوره تیــــمورن

                       بزنیـــد ، نترســید ،کــــدخدا  قاســم ، کورن

تیرمویه بازی کارشن،خنده ی ما، سی گُندشن

                      بزنیـــد ، نترســید ، زار سـمیل، مــرده شورن

هـفتاکُپل ،ای یه کُپل ، بچم شـو وا کُرموچ بازن

                     بوچ عاموم،با زناموم،شو پشت بوم قلیون کشن

دریه شنو،تَمپَل بازی، از صُبّ تا شو چقد خشن

                   خَرَک خَرَک،وای چند خرک،بازیش چقد دلخِشِکن

کُرمُچ پا ، گــوش گولی ، دخــتا فـقط کـوتور بازن

                     از بیگ بگـوم یـا پیش پُلُـک ، دسّ بچا چو کلیدن

فوتبال خِشن،رابط بدِن ، هف سنگ بازی نخشن

                     گِرگِتا کار چرکو هن ، جای او در دی گشی هن