طنز چریکو

نکته های چرکو 10

خوانندگان جان سلام 

 

دیروز خبری تعجب برانگیز و البته ترسناک در بلاد کبیر هلیله زبان به زبان چرخید و حوالی شروع وقت ظهر بود که شلاق این خبر گوش چرکو را نوازش کرد و شنیده شد که عالم و آدم به تکاپو افتاده اند تا صحت و سقم خبر را جویا شوند!

می گویند گروهی علی رغم میل باطنی وجدان خود ، آشکار شدن غولکان دریا را خبر داده اند و اندک افرادی ، نقش جن و پری را در این ماجرا هویدا ساخته اند ، دیگرانی هم  پای " خین گیران " سابق را  به میان کشیده اند !

در کار خلق تجسس کردم تا صحت و حکمت خلقت این خبر از زبان خالق آن برای چرکو مشخص گردد ، لیکن از بدو شروع و انتشار خبر مدت زیادی گذشته بود و راویان روایتگر مختلف!

این خبر چون خوره و "دونگ انجیر" بر بدن چرکو افتاده بود و قرار او را بیقرار ، با خود گفتم دست بر روی دست گذاشتن و منتظر اخبار متناقض شدن نشاید ، پس راهی اماکن پخش اخبار و متوصل به منابع خبرگزاری های رسمی بلاد شدم.

از خلوتی صفهای شلوغ نانوایی پس از هدفمندکردن یارانه ها چیزی جز وصف حال غولک عاید ما نشد ، دکان اولی رفتم بسته بود ، دومی رفتم ظاهراً مأموران دولتی بسته بودنش ، سومی رفتم ، بحث داغ داغ بود!

یکی می گفت :

مو خوم همون جا که " پتو " گرفتم! با چیشای خودم یه چیزای سوز (سبز) دیدم که چهار چنگولی راه می رفتند!

دیگری می گفت:

اینا همون غولکایی هسن که زمان کپرا بیدنشون !

فردی دیگر می گفت :

برید بابا! اینا همش الکیه !

فایده ای نداشت ، از صیادان دراسکله صیادی بلاد ، جماعت پشت دیوار نشین و در نهایت جماعت متعصب ایستگاه نشین چیزی عاید ما نگشت که نگشت جز همان غولک و جن و شیطون و عقرب و دندیله و ...

چرکو هاج و واج مونده مردد ، دست به دامان فضای کند و کسل کننده اینترنت کم سرعت بلاد شد!

فیکفیکو هنوز در خواب بود و غافل از تولد رقیبان و رفیقان و اما خبری نداشت ، مدیر انجمن هم شاید خسته و دل غمین بابت حضور عیب جویان اینترنتی از معرکه ایجاد شده در بلاد کبیر غافل مانده بود و اما خبری نداشت ، هلیله سرزمین من نیز فلسفه را اختیار کرده بود و اما خبری نداشت ، در امپراتوری خبر ، از بلاد کبیر هلیله تا اصفهان ، گلزاران و بیشهران و بیدشهران و عاشقان و هزارمردان و دوستاران و و ورزشکاران و دیگران و دیگران و اما خبری نداشتند که نداشتند.

خود جستوگری را آغاز کردم!

نوشتم " هلیله &  موجودات ناشناخته " و زدم بیاب !

به اولین آدرس یافته شده مراجعه کردم :     www. krokodil.com

بسیار زیبا و جذاب بود شما نیز ملاحظه کنید :

 

 

 

نقشه های هوایی از حضور موجوداتی به نام "کروکودیل" یا "تمساح" در بلاد کبیر هلیله ،

نه خبری از غولک بود و نه پری ، نه خبری از جن بود و نه  از خین گیر!

و چرکو ماند و این خبر و اتفاق نادر که چگونه با مردمان خود در بلاد کبیر هلیله بازگو کند و انتشار دهد .