طنز چریکو

طنز بزرگان ۴

خوانندگان جان سلام 

 

به پیرامون خود نگاه کنید ، مسائل جاریه خود ، خانواده ، بستگان و اهم آن ، بلاد کبیر هلیله را در ذهن متبادر کنید ، می بینید که واقعیت هایی در جریان است که یارای فرار از آن نیست.

شب با تشریح داستان روز و تفسیر آن برای اهالی خانه می خوابیم  ، صبح که بیدار شدیم حکایتی نو ، صورت مسئله داستان دیروز را پاک می کند.

چرکو داستان را به نفر اولی می گوید ، نفر اول حکایت را به نفر دوم می گوید ، نفر سوم انقلاب داستان را به پیشگاه چرکو می آورد و چرکو داستانی نو برای حکایت سرای بعدی می سازد و الی آخر !

 

 

می گویند در زمان پهلوی اول مردان کشاورز بلاد کبیر هلیله برای پیش بینی سرما از بلدیه ابوشهر تقاضای سیستم پیش بینی هواشناسی می کنند.

بلدیه وقت ابوشهر با کشور استعمارگر پیر ، بریتانیای کبیر ، پیمان نصب سیستم را منعقد و در همان سال سیستم پیش بینی هواشناسی در حوالی هزار مردان نصب می گردد.

سالی گذشت و مردان کشاورز بلاد کبیر هلیله با توجه به تجربیات خود ، شروع زمستانی سخت را پیش بینی می کنند ، پس برای مقابله با آن به جمع آوری هیزم می پردازند.

نماینده مردان بلاد کبیر هلیله از مسئول سیستم پیش بینی هواشناسی مستقر در هزارمردان سوال می کند:

آقا امسال زمستان سردی در پیش است؟

جواب می شنود :

اینطور به نظر می آید!

پس مردان بلاد کبیر هلیله بیشتر هیزم جمع می کنند و برای اینکه از سردی زمستان مطمئن شوند ، 
یک بار دیگر از مسئول سیستم پیش بینی هواشناسی سوال می کنند:

شما نظر قبلی تان را تایید می کنید؟

جواب می شنود : صد در صد

پس مردان بلاد کبیر هلیله تمام توانشان را برای جمع آوری بیشتر هیزم صرف می کنند.
برای بار دیگر نماینده مردان بلاد کبیر هلیله از مسئول پیش بینی هواشناسی سوال می کند:

آقا شما مطمئنید که امسال زمستان سردی در پیش است ؟

جواب می شنود :

بگذار اینطوری بگویم ؛ سردترین زمستان در تاریخ معاصر!!!

نماینده مردان بلاد کبیر هلیله می ترسد و جهت اطمینان می پرسد :

چطور شما اینقدر مطمئنید؟

مسئول پیش بینی هواشناسی پاسخ می دهد:

چون مردان کشاورز بلاد کبیر هلیله دیوانه وار در حال جمع آوری هیزم هستند !!!