طنز چریکو

شروع نامه

    خوانندگان جان سلام        

چرکو آمد تا بگوید مردمان  

هلیله می تواند بخندد و آباد شود